Zmiany w kodeksie pracy coraz bliżej. W sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, do której w dniu 9 maja 2019 r. Co się zmieni w przepisach prawa pracy?

Dyskryminacja

Wprowadzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa (zob. wyrok SN z dnia 2.10.2012 r., sygn. akt II PK 82/12) obecnie dyskryminację stanowi wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą, przykładowo wymienioną w art. 183a § 1 Kodeksu pracy, bądź ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie jest natomiast dyskryminacją nierówność wynikająca z przyczyn innych niż uznane za dyskryminujące, nawet jeżeli pracodawca naruszył zasadę równego traktowania pracowników, określoną w art. 112 Kodeksu pracy. Wobec braku racjonalnych przesłanek różnicujących dyskryminację i nierówne traktowanie, i tym bardziej odmiennie kształtujących konsekwencje naruszenia przez pracodawcę ww. zasad, w projekcie ustawy proponuje się zatem zmianę art. 113 oraz art. 183a Kodeksu pracy, poprzez stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Zmiana ta polegać będzie na wykreśleniu z ww. przepisów sformułowania „a także bez względu na”. Spowoduje to, że każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację.

Szczególna ochrona stosunku pracy

Objęcie szczególną ochroną osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego pracownika, innego niż pracownik-ojciec wychowujący dziecko, członka najbliższej rodziny.  Z uwagi na wprowadzenie możliwości wykorzystania urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego także przez pracowników-innych członków najbliższej rodziny, w omawianym projekcie ustawy proponuje się objęcie ww. osób szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy oraz przyznanie im uprawnień analogicznych do przysługujących pracownicom oraz pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów.

Mobbing

Uniezależnienie dochodzenia odszkodowania od pracodawcy z tytułu mobbingu od rozwiązania przez pracownika stosunku pracy. Pracownicy, którzy nie rozwiązali z pracodawcą umowy o  pracę, a doznali mobbingu i ponieśli z tego tytułu szkodę, zyskają możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania.

Świadectwo pracy

Dłuższy termin dla pracownika na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Projekt ustawy wydłuża terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy – w obu przypadkach z 7 do 14 dni.

Nowe roszczenie pracownika wynikające wprost z przepisów prawa pracy – żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, w przypadku niewydania świadectwa przez pracodawcę oraz żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, w razie gdy pracodawca  nie  istnieje  albo  z  innych  przyczyn  wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe. Prawomocne postanowienie ustalające uprawnienie do otrzymania świadectwa pracy zastąpi świadectwo pracy.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1653, stan na dzień 20.05.2019 r.

(APO)

Potrzebujesz wsparcia z zakresu prawa pracy?

Mamy bardzo bogate doświadczenie w sprawach  z zakresu prawa pracy. Jeżeli potrzebujesz wsparcia z zakresu prawa pracy nasi prawnicy służą pomocą. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

@ 2019 KANCELARIA ADWOKACKA DARIUSZ KRUPA S.K.A.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE: