Ustawa wdrażająca RODO, tzw. ustawa systemowa już obowiązuje. Oznacza to, iż w 162 aktach prawnych z dniem 4.05.2019 r. weszły w życie zmiany, które mają na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do wymogów RODO. Zmiany dotyczą także kodeksu pracy i obejmują m.in. zasady stosowania monitoringu na terenie zakładu pracy.

Zgodnie z dodanym art. 222 § 11 k.p. pracodawca nie może stosować monitoringu w pomieszczeniach przeznaczonych dla zakładowych organizacji związkowych. Jeżeli dotychczas taki monitoring był zastosowany, to pracodawca musi go bezwzględnie zlikwidować najpóźniej do 18.05.2019 r.

Ustawa reguluje także kwestię stosowania monitoringu w pomieszczeniach sanitarnych, stołówkach, palarniach i szatniach. Na podstawie aktualnych przepisów jest to dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy monitoring jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę i tylko pod warunkiem, że taki monitoring nie naruszy godności i dóbr osobistych pracowników. Dodatkowo ustawodawca wymaga, aby na stosowanie monitoringu w ww. pomieszczeniach pracodawca uzyskał zgodę zakładowej organizacji związkowej (lub w jej braku – przedstawicieli pracowników wybranych w odpowiednim trybie). Jeżeli pracodawca w momencie wejścia w życie nowych przepisów stosuje monitoring we wskazanych powyżej pomieszczeniach, na uzyskanie stosownej zgody ma 30 dni od daty wejścia w życie ustawy, tj. do 3.06.2019 r. Po tej dacie lub w terminie 3 dni od odmowy udzielenia zgody przez ZOZ lub przedstawicieli pracowników monitoring musi zostać usunięty.

Mamy bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy, jak i ochrony danych osobowych.
Jeżeli masz pytania dotyczące zasad stosowania monitoringu w miejscu pracy lub zasad przetwarzania danych osobowych pracowników, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.(APF)

@ 2019 KANCELARIA ADWOKACKA DARIUSZ KRUPA S.K.A.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE: