Nic tak nie sprzyja mądrej i rzeczowej dyskusji, jak atmosfera pieniądza.

Mario Puzo „Ojciec chrzestny”

Kancelaria świadczy usługi przy zachowaniu należytej staranności, przy wykorzystaniu umiejętności merytorycznych i technicznych, wiedzy i doświadczenia w zakresie zagadnień prawnych.
Każdy prawnik, pracownik, współpracownik, doradca, konsultant działający w imieniu Kancelarii ma obowiązek działać zgodnie z najlepszą wiedzą przy jednoczesnym uwzględnieniu najlepszego interesu Klienta oraz obowiązującego systemu prawnego i zasad etyki wykonywania zawodu.

Kancelaria jest podmiotem niezależnym i jej wynagrodzenie w żaden sposób nie jest uzależnione od przedstawienia Klientowi określonych wniosków lub zaleceń.

Kancelaria ponosi pełną odpowiedzialność za osoby, którymi się posługuje przy świadczeniu usług.

Wynagrodzenie za usługi prawne

Naszym Klientom proponujemy kilka sposobów rozliczeń dotyczących obsługi prawnej, z wyłączeniem zastępstwa procesowego, rozliczanego odrębnie:
  • według stawki za godzinę (stawka podstawowa) – Kancelaria w momencie przyjmowania zlecenia szacuje czasochłonność danego zlecenia. W efekcie końcowym rozliczamy się według rzeczywistego czasu pracy, nie większego niż podany w chwili przyjęcia zlecenia; ten sposób jest stosowany dla Klientów, którzy nie są zainteresowani zawarciem stałej umowy o współpracy z Kancelarią; stawka podstawowa ulega zmianie zgodnie z obowiązującym w Kancelarii cennikiem;
  • na zasadzie miesięcznego ryczałtu – ten system opiera się na podobnych zasadach, z tym, że przyjmując ryczałt godzinowy, Klient ma zapewnioną niższą stawkę niż stawka podstawowa, dla określonego rodzaju spraw (upust). W przypadku, gdy usługi Kancelarii przekroczą ustalony z Klientem ryczałt, każda kolejna godzina liczona jest według stawki podstawowej. W przypadku, gdy w ciągu trzech kolejnych miesięcy, godziny pracy „ponad ryczałt” przekraczają 10 godzin i jej wielokrotność, Kancelaria może na życzenie Klienta ustalić nowy ryczałt godzinowy, w szczególnych przypadkach udzielając dodatkowego upustu.
    Umowa generalnie zawierana jest na okres zamknięty, a Kancelaria w takim wypadku gwarantuje niezmienianie w tym okresie stawki ryczałtowej za swoje usługi, jak i stawki podstawowej, pomimo zmiany stawek w cenniku obowiązującym w Kancelarii.
  • na zasadzie ryczałtu – stosowane przy niektórych szczególnych zleceniach. Wynagrodzenie jest ustalane z Klientem indywidualne za całą usługę.

Zastępstwa procesowe

W przypadku powierzenia Kancelarii zastępstwa procesowego przed sądami lub reprezentowania Klienta przed organami administracji państwowej lub samorządowej, Kancelarii przysługuje wynagrodzenie według uzgodnionych stawek. Honorarium ustalane jest w umowie z Klientem, stosownie do danego rodzaju postępowania i zawiłości sprawy.

Ubezpieczenie OC

Zapewnienie bezpieczeństwa Klientów jest naszym podstawowym zadaniem.
Pomimo tego, że posiadamy fachową i wysoko wykwalifikowaną kadrę, to poza obowiązkowym ubezpieczeniem radców prawnych i adwokatów od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu mamy również dodatkowe ubezpieczenie, które obejmuje pracowników i współpracowników Kancelarii.