Lista państw

Lista państw, których obywatele mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń:

  • Republika Armenii
  • Republika Białorusi
  • Republika Gruzji
  • Republika Mołdawii
  • Federacja Rosyjska
  • Ukraina

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U.2017.2349).

Jakiej pracy nie można wykonywać na podstawie oświadczenia?

Praca cudzoziemca nie może być związana z działalnością sezonową. Oświadczenia mogą być rejestrowane w podklasach PKD niewymienionych w Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U.2017.2348).

Kto i gdzie składa oświadczenie?

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa pracodawca, a nie cudzoziemiec chcący się zatrudnić. Oświadczenie składane jest w powiatowym urzędzie pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Podstawa prawna: art. 87z ust. 1-2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2019.1482. t.j. z późn. zm.).

Koszty związane z oświadczeniem

Od każdego oświadczenia pobierana jest wpłata w wysokości 30,00 PLN.

Podstawa prawna: § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U.2017.2350).

Okres rozpatrywania wniosku o wpis oświadczenia?

W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia

Na podstawie oświadczenia cudzoziemiec może pracować przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Istotne jest to, że do 6 miesięcznego okresu wlicza się pracę u wszystkich pracodawców, u których cudzoziemiec wykonywał pracę w okresie 12 miesięcy.

Podstawa prawna: art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2019.1482. t.j. z późn. zm.).

Czy na podstawie jednego oświadczenia można pracować u kilku pracodawców?

W trakcie pracy na podstawie oświadczenia cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz pracodawcy wskazanego w oświadczeniu. Jeżeli cudzoziemiec chce zmienić pracę, to nowy pracodawca musi uzyskać dla cudzoziemca nowy dokument dopuszczający do rynku pracy.

Dokumenty pobytowe cudzoziemca

W celu podjęcia pracy cudzoziemiec musi posiadać ważną wizę, zezwolenie na pobyt bądź paszport biometryczny (w ramach ruchu bezwizowego). Cudzoziemiec z paszportem biometrycznym może korzystać z przywileju związanego z ruchem bezwizowym i przebywać w Polsce do 90 dni (sumuje się wszystkie pobyty we wszystkich krajach strefy Schengen) w ciągu kolejnych 180 dni.
W przypadku dokumentów pobytowych, w przeciwieństwie do zezwolenia na prace, o te dokumenty występuje cudzoziemiec, a nie pracodawca.

Kiedy nie można zatrudnić cudzoziemca na oświadczenie?

Na oświadczenie nie można zatrudnić cudzoziemca:

  • gdy jest obywatelem innego kraju niż Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina
  • posiada wizę wydaną w celach turystycznym, korzystania z ochrony czasowej bądź przyjazdu ze względów humanitarnych
  • gdy obywatel Armenii, Białorusi, Gruzji Mołdawii, Rosji bądź Ukrainy przepracował już 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy
  • na dłużej niż 3 miesiące,  jeżeli cudzoziemiec przebywa w ramach ruchu bezwizowego

Inne formy zatrudnienia

Informacje o innych możliwościach zatrudnienia cudzoziemca znajdziesz pod poniższymi linkami:

Potrzebujesz wsparcia?

Jeżeli jesteś pracodawcą chcącym zatrudnić cudzoziemca, bądź cudzoziemcem szukającym pomocy prawnej przy zatrudnieniu w Polsce nasi prawnicy służą pomocą. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI