1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 478916, Rynek 39/40, 50-102 Wrocław (dalej też jako „Kancelaria”).

Kontakt:

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochron danych osobowych, a w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem.

2. Zakres i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe pozyskane podczas korzystania ze strony www.kancelaria-prawna.pl będą przetwarzane przez Kancelarię w następujących celach:

 • odpowiedź na wiadomości wysłane za pomocą formularza kontaktowego,
 • złożenia zapytania kontaktowego,
 • rekrutacji,
 • prowadzenie działań marketingowych,
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • archiwizacji,
 • spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa S.K.A. zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych,
 • w celu świadczenia usług na rzecz Klientów,
 • marketingu usług Kancelarii,
 • w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stronami internetowymi Kancelarii.

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa S.K.A. zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO:

 • w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z Klientami,
 • w celu współpracy z podmiotami współpracującymi z Kancelarią.

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa S.K.A. zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

 • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą bądź praktyką  w Kancelarią,
 • w celach związanych z objęciem patronatem adwokackim bądź radcowskim.

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa S.K.A. zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie wypełnienia obowiązków nałożonych na Kancelarię przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności (a zwłaszcza celu), w jakich dane osobowe zostały zebrane.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

 • przez okres na jaki została udzielona zgoda, bądź
 • przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa nakładających na Kancelarię obowiązek przetwarzania Państwa danych osobowych, bądź
 • do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię związanych z przetwarzaniem określonych danych osobowych, bądź
 • do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, bądź
 • do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

5. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być przekazane w szczególności:

 • podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej,
 • zewnętrznym dostawcą usług (np. usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie),
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe i HR, usługi promocyjne,
 • audytorom, biegłym rewidentom,
 • organom administracji i sądom,
 • innym podmiotom, którym na podstawie umowy Kancelaria powierzyła przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską,

6. Przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do własnych danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

W celu skorzystania ze strony Internetowej Kancelarii nie jest konieczne podawanie danych osobowych. Mają Państwo możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, by odrzucały wszystkie pliki cookie lub powiadamiały o ich instalacji. Proszę pamiętać, że po odrzuceniu plików cookie, niektóre elementy strony www.kancelaria-prawna.pl mogą nie działać prawidłowo.

Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich podanie może być warunkiem niezbędnym do skorzystania z niektórych funkcjonalności strony (np. różnych formularzy kontaktowych, przesłania podania o pracę itp.).

Wersja obowiązująca od 01.07.2021