Co to jest praca sezonowa?

Przez pracę sezonowa rozumie się pracę  wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w zakresie działalności określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U.2017.2348 z późn.zm.).

Jest to działalność w sektorze rolnictwa, ogrodnictwa oraz  turystyki.

Pozwolenie udzielone na pracę sezonową jest pozwoleniem typu S.

Podstawa prawna:
art. 88 ust. 2, art. 88q  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2019.1482. t.j.  z późn. zm.)
§ 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U.2017.2345).

Kto i gdzie składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową?

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową składa pracodawca do starosty (w rzeczywistości w powiatowym urzędzie pracy) właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania (dotyczy osób fizycznych, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą  na podstawie wpisu do CEDIG).

Podstawa prawna:
art. 88n  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2019.1482. t.j.  z późn. zm.).
§3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U.2017.2345).

Koszty związane z wnioskiem

Od wniosku pobierana jest wpłata w wysokości 30,00 PLN.

Podstawa prawna:
§ 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U.2017.2350).

Test rynku pracy

Do wniosku o zezwolenie na pracę sezonową wnioskodawca ma obowiązek dołączyć tzw. test rynku pracy.

Testem rynku pracy nazywa się potocznie informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terenie RP wskazanych w art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Obowiązek przedłożenia testu rynku pracy nie dotyczy wniosku o zatrudnienie obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy.

Podstawa prawna:
art. 88c ust. 1 pkt 2, art. 88o ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Procedura ubiegania się o pozwolenie na pracę typu S

Procedura związana z wnioskiem o wydanie pozwolenia na pracę typu S zależna jest od tego, czy cudzoziemiec przebywa już na terenie Polski, czy też dopiero ma zamiar przybyć.

Cudzoziemiec przebywający w Polsce

Starosta (PUP) weryfikuje wniosek i wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania.

Cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP

Starosta (PUP) po zweryfikowaniu wniosku wpisuje go do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej lub odmawia wydania zezwolenia na pracę sezonową.

Po wpisaniu wniosku do ewidencji wydaje się podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie.

Zaświadczenie o wpisie pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi gdyż jest ono podstawą do wydania wizy w celu wykonywania pracy sezonowej, a w sytuacji gdy cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym, służy jako potwierdzenie celu wjazdu do Polski.

Po wjeździe cudzoziemca do Polski pracodawca składa w starostwie (PUP) oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej zawierające informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium Polski oraz kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski i zostaje wydane pozwolenie na pracę typu S.

Jeżeli w ciągu 120 dni od daty dokonania wpisu wnioskodawca nie przedłoży kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski postępowanie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową umarza się.

Podstawa prawna:
art. 88p ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Termin rozpatrzenia wniosku

Rozparzenie wniosku o wydanie pozwolenia, bądź wpisania do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku  konieczności prowadzenia postępowanie wyjaśniającego termin ten może zostać wydłużony do 30 dni.

Podstawa prawna:
art. 88p ust. 3-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Pozwolenie na pracę sezonową – pozwoleniem typu S

Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane dla określonego cudzoziemca.

Zezwolenie określa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany także pracodawca użytkownik.

Podstawa prawna:
art. 88r ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – ułatwienia

W stosunku do obywateli tych państw przepisy przewidują pewne odstępstwa:

  • wnioskodawca zwolniony jest z przedłożenia testu rynku pracy
  • istnieje możliwość złożenia wniosku wielosezonowego
  • można powierzyć inną pracę niż sezonową na okres do 30 dni w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową

Wniosek wielosezonowy

Starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych do ewidencji wniosków pod warunkiem, że podmiot powierzający powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz  nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne.

Podstawa prawna:
art. 88q ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Powierzenia innej pracy niż sezonowa

Powierzenia innej pracy niż sezonowa możliwe jest na okres nie dłuższy niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia.

Warunki powierzenia:

  • cudzoziemiec jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji bądź Ukrainy
  • cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową
  • cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego

Podstawa prawna:
art. 88s ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Inne formy zatrudnienia

Informacje o innych możliwościach zatrudnienia cudzoziemca znajdziesz pod poniższymi linkami:

Potrzebujesz wsparcia?

Jeżeli jesteś pracodawcą chcącym zatrudnić cudzoziemca, bądź cudzoziemcem szukającym pomocy prawnej przy zatrudnieniu w Polsce nasi prawnicy służą pomocą.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI