Prawo o ruchu drogowym

Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (u.p.r.d.) mają co do zasady zastosowanie na drogach publicznych. Mogą mieć one jednak zastosowanie także do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, ale wyłącznie w zakresie wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych i to tylko pod warunkiem, że te znaki i sygnały oraz zasady ich umieszczania są zgodne z wymogami u.p.r.d. i jej przepisów wykonawczych.

Zakładając zatem, że znaki drogowe zostałyby umieszczone na drogach wewnętrznych i byłyby one umieszczone tam w sposób zgodny z przepisami u.p.r.d. i przepisów wykonawczych, to możliwe jest odholowanie pojazdu pozostawionego w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Nieprawidłowo zaparkowany pojazd może być także unieruchomiony przez zastosowanie blokady w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to według umieszczonych znaków zabronione, lecz jednocześnie nieutrudniające ruchu lub niezagrażające bezpieczeństwu. Do dokonania powyższych czynności uprawnione są jednak odpowiednie organy, tj. w zakresie odholowania pojazdu w powyżej opisanej sytuacji, dyspozycję może wydać strażnik gminny (miejski), natomiast jeżeli chodzi o założenie blokady, to uprawnienie w tym zakresie ma zarówno Policja, jak i straż gminna (miejska).

Naruszenie prawa właściciela pojazdu

Samodzielne założenie blokady przez właściciela terenu lub też samodzielne odholowanie pojazdu naruszałoby prawa właściciela pojazdu i mogłoby narazić właściciela terenu na odpowiedzialność cywilną. Zgodnie bowiem z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP, własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Niewątpliwie jednym z podstawowych atrybutów prawa własności jest uprawnienie do nieskrępowanego korzystania z rzeczy (w tym przypadku z pojazdu). Zatem założenie blokady czy odholowanie pojazdu czyniłoby realizację tego uprawnienia niemożliwą (przynajmniej przez jakiś czas). Jedyną więc możliwością jest zwrócenie się do odpowiednich organów o interwencję, ale tylko pod warunkiem zastosowania prawidłowego oznakowania na prywatnym terenie. (APF)

@ 2019 KANCELARIA ADWOKACKA DARIUSZ KRUPA S.K.A.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE: