Nowelizacja kodeksu pracy

W dniu 7 września 2019 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w kodeksie pracy (Dz.U.2019.1042), które będą dotyczyły m.in. kwestii związanych z wydawaniem świadectwa pracy. Obecnie wymagane jest, aby pracodawca wydał pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie. Nowy przepis nakłada na pracodawcę obowiązek jego wydania w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy (art. 97 § 1 k.p.).

Termin do złożenia wniosku o sprostowanie

Jednocześnie wydłużono termin do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Obecnie jest to 7 dni, od dnia 7 września 2019 r. termin ten będzie dwa razy dłuższy (14 dni). Analogicznie został wydłużony termin do wystąpienia przez pracownika z żądaniem sprostowania świadectwa do sądu pracy z siedmiu do czternastu dni od zawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

Powództwo o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy

Na podstawie dodanego art. 97(1) § 1 k.p. pracownik uzyskał prawo wystąpienia do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy – w przypadku gdyby pracodawca nie zrealizował swojego obowiązku. Prawomocny wyrok zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy zastąpi to świadectwo (art. 477(1b) § 2 k.p.c.).

Wniosek o ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy

Nowelizacja rozwiązuje również kwestie braku świadectwa pracy w przypadku, gdy pracodawca już nie istnieje, bądź nie jest możliwe z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, co w ostateczności jest równoznaczne z tym, że treść świadectwa pracy będzie ustalona przez sąd w drodze postanowienia wydanego w postępowaniu nieprocesowym (art. 691(10) § 3 k.p.c.). Uprawnienia pracownika określone w art. 97(1) § 1-3 k.p. stosuje się odpowiednio do żądania sprostowania świadectwa pracy.

Odpowiedzialność pracodacwy za niewydanie świadectwa pracy w terminie

Dotychczas wykroczeniem było nie wydanie pracownikowi świadectwa pracy przez pracodawcę. Od daty wejścia w życie noweli penalizowane jest nie wydanie pracownikowi świadectw pracy w terminie przewidzianym w k.p., czyli co do zasady zgodnie z przepisem art. 97 § 1 k.p. w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Sankcją za tego typu wykroczenie jest grzywna, którą sąd może wymierzyć od 1.000,00 PLN do 30.000,00 PLN.

W związku ze zmianami w kodeksie pracy nastąpiła również stosowna nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

Potrzebujesz wsparcia z zakresu prawa pracy?

Mamy bardzo bogate doświadczenie w sprawach  z zakresu prawa pracy. Jeżeli potrzebujesz wsparcia z zakresu prawa pracy nasi prawnicy służą pomocą. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

@ 2019 KANCELARIA ADWOKACKA DARIUSZ KRUPA S.K.A.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE: