W dniu 20.11.2019r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 972/19, która dotyczyła kredytu denominowanego w walucie CHF. Sąd Apelacyjny oddalił apelację kredytobiorców od niekorzystnego dla nich wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Legnicy. Jest to jedno z pierwszych orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu wydane po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18 (sprawa p. Dziubak).
Sąd w ustnych motywach wyroku odniósł się do orzeczenia TSUE i zwrócił m.in. uwagę, że przedmiotem rozważań Trybunału nie był art. 58 k.c., więc niczym nieuzasadnione jest twierdzenie, że TSUE jednoznacznie rozstrzygnął kwestię ważności tzw. kredytów frankowych w przypadku ustalenia abuzywności klauzul przeliczeniowych. Ponadto Sąd Apelacyjny podtrzymał swoją dotychczasową linię orzeczniczą w zakresie możliwości zwrotu nadpłaty powstałej w związku z niedozwolonym charakterem postanowień odwołujących się do kursu ustalanego przez bank, bądź w przypadku nieważności umowy. Sąd podkreślił, że nie można mówić o jakimkolwiek wzbogaceniu po stronie banku w sytuacji, gdy kredytobiorca nie zwrócił całego kwoty wypłaconej mu w ramach uruchomienia kredytu.

@2024 KANCELARIA ADWOKACKA DARIUSZ KRUPA S.K.A.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE: