Zgodnie z art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii możliwe jest umorzenie dochodzenia w sytuacji, gdy…

Prawo o ruchu drogowym Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (u.p.r.d.) mają co do zasady…

Zmiany w kodeksie pracy coraz bliżej. W sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie…

Ustawa wdrażająca RODO, tzw. ustawa systemowa już obowiązuje. Oznacza to, iż w 162 aktach prawnych…

Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpoznał apelację Policji Dolnośląskiej od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście we…

W ostatnich dniach do Senatu trafiła petycja dotycząca zmiany art. 30 § 4 kodeksu pracy….

Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy…

W uchwale z dnia 28 marca 2019 r. (sygn. akt III CZP 41/18) Sąd Najwyższy…