Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpoznał apelację Policji Dolnośląskiej od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście we…

W ostatnich dniach do Senatu trafiła petycja dotycząca zmiany art. 30 § 4 kodeksu pracy….

Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy…

W uchwale z dnia 28 marca 2019 r. (sygn. akt III CZP 41/18) Sąd Najwyższy…