W dniu 20.11.2019r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 972/19, która dotyczyła kredytu denominowanego w walucie CHF. Sąd Apelacyjny oddalił apelację kredytobiorców od niekorzystnego dla nich wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Legnicy. Jest to jedno z pierwszych orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu wydane po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości…

Pracodawco, czy wiesz jakie konsekwencje grożą w związku z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca? Nielegalne zatrudnienie Ustawodawca sankcjonuje powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy. Zanim zatem poznamy konsekwencje nielegalnego zatrudniania cudzoziemca, warto wyjaśnić w jakich przypadkach wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest nielegalne. Otóż powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy następuje wówczas, gdy cudzoziemiec ten: 1) nie jest uprawniony do…

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do nas odnośnie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, mając na uwadze nasze dotychczasowe, duże doświadczenie z zakresu prawa pracy, w tym związane z zatrudnianiem cudzoziemców przez naszych stałych Klientów, przygotowaliśmy szereg przydatnych informacji w tym zakresie. W dziale „Praktyka” pojawiła się nowa kategoria „Cudzoziemcy”, w której można znaleźć przydatne, podstawowe…

Budujesz dom? Twój spór z wykonawcami rozstrzygać będzie sąd gospodarczy. Te oraz inne zmiany w zakresie postępowania gospodarczego wchodzą w życie 7.11.2019 r. Nie tylko przedsiębiorcy stroną w postępowaniu gospodarczym Za sprawą tegorocznej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego jak Feniks z popiołów odradza się odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. Ciekawostką jest, iż dotyczyć ono będzie nie…

Nowelizacja kodeksu pracy W dniu 7 września 2019 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w kodeksie pracy (Dz.U.2019.1042), które będą dotyczyły m.in. kwestii związanych z wydawaniem świadectwa pracy. Obecnie wymagane jest, aby pracodawca wydał pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie. Nowy przepis nakłada na pracodawcę obowiązek jego wydania w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Jeżeli…

Zgodnie z art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii możliwe jest umorzenie dochodzenia w sytuacji, gdy przedmiotem czynu są: środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone są one na własny użytek sprawcy, orzeczenie wobec sprawcy kary za ich posiadanie byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień społecznej szkodliwości.  Środki odurzające…

Prawo o ruchu drogowym Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (u.p.r.d.) mają co do zasady zastosowanie na drogach publicznych. Mogą mieć one jednak zastosowanie także do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, ale wyłącznie w zakresie wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych i to tylko pod warunkiem, że te znaki i sygnały oraz zasady ich…

Zmiany w kodeksie pracy coraz bliżej. W sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, do której w dniu 9 maja 2019 r. Co się zmieni w przepisach prawa pracy? Dyskryminacja Wprowadzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa (zob. wyrok SN z dnia 2.10.2012…

Ustawa wdrażająca RODO, tzw. ustawa systemowa już obowiązuje. Oznacza to, iż w 162 aktach prawnych z dniem 4.05.2019 r. weszły w życie zmiany, które mają na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do wymogów RODO. Zmiany dotyczą także kodeksu pracy i obejmują m.in. zasady stosowania monitoringu na terenie zakładu pracy. Zgodnie z dodanym art. 222 § 11…

Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpoznał apelację Policji Dolnośląskiej od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście we Wrocławiu uniewinniającego 8 uczestników (w większości Obywateli RP) od zarzutu przeszkadzania w dniu 11 listopada 2017 r. około godz. 17:00 we Wrocławiu w przebiegu niezakazanego zgromadzenia Marsz Niepodległości.  W dniu 2 maja 2019 r. Sąd Okręgowy utrzymał zaskarżony wyrok w…

Page 1 of 21 2
@ 2019 KANCELARIA ADWOKACKA DARIUSZ KRUPA S.K.A.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE: