Zgodnie z art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii możliwe jest umorzenie dochodzenia w sytuacji, gdy przedmiotem czynu są: środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone są one na własny użytek sprawcy, orzeczenie wobec sprawcy kary za ich posiadanie byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień społecznej szkodliwości.  Środki odurzające…

Prawo o ruchu drogowym Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (u.p.r.d.) mają co do zasady zastosowanie na drogach publicznych. Mogą mieć one jednak zastosowanie także do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, ale wyłącznie w zakresie wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych i to tylko pod warunkiem, że te znaki i sygnały oraz zasady ich…

Zmiany w kodeksie pracy coraz bliżej. W sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, do której w dniu 9 maja 2019 r. Co się zmieni w przepisach prawa pracy? Dyskryminacja Wprowadzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa (zob. wyrok SN z dnia 2.10.2012…

Ustawa wdrażająca RODO, tzw. ustawa systemowa już obowiązuje. Oznacza to, iż w 162 aktach prawnych z dniem 4.05.2019 r. weszły w życie zmiany, które mają na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do wymogów RODO. Zmiany dotyczą także kodeksu pracy i obejmują m.in. zasady stosowania monitoringu na terenie zakładu pracy. Zgodnie z dodanym art. 222 § 11…

Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpoznał apelację Policji Dolnośląskiej od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście we Wrocławiu uniewinniającego 8 uczestników (w większości Obywateli RP) od zarzutu przeszkadzania w dniu 11 listopada 2017 r. około godz. 17:00 we Wrocławiu w przebiegu niezakazanego zgromadzenia Marsz Niepodległości.  W dniu 2 maja 2019 r. Sąd Okręgowy utrzymał zaskarżony wyrok w…

W ostatnich dniach do Senatu trafiła petycja dotycząca zmiany art. 30 § 4 kodeksu pracy. Celem proponowanych zmian miałoby być wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy. Na bazie dotychczasowych przepisów uzasadnić trzeba jedynie wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz oświadczenie o rozwiązaniu umowy o…

Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy uchylił wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, sygn. akt III CSK 159/17. Oceniając postanowienia umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, Sąd przyjął, że uznanie za niedozwolone (art. 385[1] k.c.) postanowienia umowy kredytu udzielonego w złotych i indeksowanego do waluty obcej, w…

W uchwale z dnia 28 marca 2019 r. (sygn. akt III CZP 41/18) Sąd Najwyższy stwierdził, że „​W sprawie o zniesienie współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką zabezpieczającą kredyt bankowy i pożyczkę udzieloną współwłaścicielom, sąd – przyznając to prawo jednemu z nich – ustala jego wartość z pominięciem obciążenia hipotecznego, chyba że…

@ 2019 KANCELARIA ADWOKACKA DARIUSZ KRUPA S.K.A.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE: