Ładowanie . . .


Aktualności

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

2018-02-07

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia z art. 63a kodeksu wykroczeń.

Przedmiotem ochrony zawartej w art. 63a kw jest porządek publiczny, rozumiany jako estetyka miejsca publicznego (ochrona miejsca publicznego przed oszpeceniem plakatami, afiszami, ogłoszeniami i temu podobnych), jak również jako prawo do dysponowania miejscem publicznym, przysługujące podmiotowi nim zarządzającemu. Trudno uznać zatem, by kilkunastominutowe eksponowanie transparentu z napisem „Obronimy demokrację ! Defend democracy !, a więc napisem, który w swoje treści nie tylko nie godził w dobra chronione prawem, ale odnosił się do jednej z podstawowej wartości, jaką jest demokracja, naruszało porządek publiczny, objęty ochroną art. 63a kw.

Nie sposób również nie zauważyć, iż  w dobie powszechnego funkcjonowania mediów, w tym społecznościowych, publiczne i spontaniczne manifestowanie swoich przekonań, poglądów stało się nie tylko naturalną i szybką formą reagowania na zmieniającą się rzeczywistość, lecz wręcz zaczęło być swoistego rodzaju „potrzebą społeczną”, urzeczywistniającą udział społeczeństwa w życiu publicznym i realizację przysługującego im na mocy art. 54 Konstytucji RP prawa do wolności wyrażania własnych poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. W takich też kategoriach należy postrzegać zarzucane XX zachowanie. 

Zgodnie z treścią art. 1 § 1 kw odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, przy czym, jak zauważa m.in. Tomasz Grzegorczyk „Ustawodawca penalizuje, także w prawie wykroczeń, z założenia jedynie zachowania mające ujemny ładunek społeczny, ale czyni to ogólnie i in abstracto. Jeżeli zatem uwzględni się tu ratio legis danej normy karnej i przedmiot ochrony danego przepisu, to może in concreto okazać się, że określone zachowanie, z uwagi na okoliczności, w jakich nastąpiło, albo nie godzi bynajmniej w ów chroniony przepisem przedmiot, a więc nie może też być społecznie szkodliwe, albo godząc w niego jest jednak, z uwagi na te okoliczności, pozbawione  owej szkodliwości”. W orzecznictwie ugruntowane jest przy tym stanowisko, iż norma prawna w zestawieniu ze stanem faktycznym, który w wyniku subsumcji ją wyczerpuje, nie może być wykorzystywana instrumentalnie, bez badania społecznej szkodliwości określonego działania lub zaniechania, stanowiącego formalnie czyn zabroniony, stąd też dopuszcza się w konkretnych przypadkach całkowity brak społecznej szkodliwości ( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2000 r.,WKN45/99,OSNKW ROK 2000,nr 5-6,poz.47, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 1997 r,III KRN 222/96 Prok. i Prawo rok 1998,nr4, poz.18,s.12.),skutkujący stwierdzeniem, że czyn nie wyczerpał znamienia materialnego wykroczenia.

wszystkie aktualności   

NASZE AKTUALNOŚCI

PRACA DLA APLIKANTA

Zatrudnimy aplikanta radcowskiego lub adwokackiego. Więcej informacji w zakładce Kariera.

Informacja o pracy kancelarii

Szanowni Klienci, informujemy, że w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) kancelaria będzie nieczynna. Zapraszamy do kontaktu już od wtorku 3.04.2018...

Nowe wytyczne Prokuratora Krajowego w zakresie przestępstw gospodarczych i finansowych

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Prokuratury Krajowej wynika, że zgodnie z poleceniem Prokuratora Krajowego proponowane przez prokuratora...