Ładowanie . . .


Aktualności

Kilka słów o legitymowaniu przez Policję

2017-08-24

Policjant, który przystępuje do wylegitymowania podaje:

a)       swój stopień,

b)      imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a

c)       podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej.

Jeżeli nie jest umundurowany musi dodatkowo okazać legitymację służbową, a na żądanie legitymowanego okazuje ją w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.

Po zakończeniu wykonywania czynności służbowych informuje ustnie osobę, wobec której podjęto te czynności, o prawie złożenia do właściwego miejscowo prokuratora zażalenia na sposób przeprowadzenia tych czynności.

***

Funkcjonariusz ma obowiązek powiadomić o przyczynach podjętej czynności (np. podejrzenie o popełnienie przez legitymowanego konkretnego przestępstwa bądź wykroczenia, wskazanie legitymowanego jako świadka konkretnego zdarzenia naruszającego porządek publiczny).

***

Legitymowanie nie powinno mieć jedynie charakteru prewencyjnego.

***

Niepodanie podstawy prawnej lub podanie podstawy prawnej w zupełności nieprzystającej do rzeczywistych okoliczności nie stanowi jednak podstawy do odmowy okazania dowodu tożsamości lub podania personaliów. Stanowi natomiast podstawę do złożenia zażalenia do prokuratora (Czynność legitymowania dokonywana przez funkcjonariusza Policji podlega kontroli pod kątem legalności jej przeprowadzenia. Na legitymowania, służy zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora  - art. 15 ust. 7 ustawy o Policji).

***

Policjant ustala tożsamość osoby legitymowanej na podstawie:

1) dowodu osobistego,

2) dokumentu paszportowego,

3) zagranicznego dokumentu tożsamości,

4) innego dokumentu zawierającego fotografię i oznaczonego numerem lub serią,

5) informacji o osobie w postaci zdjęcia wraz z opisem wizerunku osoby lub odcisków linii papilarnych zgromadzonych w policyjnych zbiorach danych lub zbiorach danych, do których Policja ma dostęp na podstawie art. 20 ust. 15 i 16 ustawy,

6) oświadczenia innej osoby, której tożsamość została ustalona na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.

***

Odmowa poddania się wylegitymowaniu jest wykroczeniem.

Art.  65.  [Wprowadzanie w błąd organu państwowego lub instytucji]

§  1.  Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:

1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,

2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,

podlega karze grzywny.

§  2.  Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.

***

Podstawą zatrzymania w przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości lub podania personaliów jest art. 45 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Art.  45. §  1.  Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli:

2) nie można ustalić jej tożsamości.

***

Na zatrzymanie przez Policję przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może domagać się zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania (art. 47 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

***

Odmowa okazania dokumentu tożsamości lub podania personaliów może skutkować doprowadzeniem na komisariat. Sąd Najwyższy (postanowienie z dnia 8 lutego 2005 r., sygn. akt II KK 325/04) uznał, że doprowadzenie przez funkcjonariusza Policji do komendy w celu ustalenia tożsamości osoby, która odmówiła podania swoich danych personalnych, nie stanowi przekroczenia uprawnień i obowiązków policjanta. Uznaje się bowiem za dopuszczalną w praktyce sytuację, w której funkcjonariusz Policji doprowadza osobę podejrzaną o popełnienie wykroczenia do jednostki Policji w celu dokonania tam niezbędnych czynności sprawdzających, wyjaśniających bądź dowodowych.

***

Sąd Najwyższy w wyroku z 28.10.2011 r. (sygn. akt III K 291/11) podkreślił, że „wykroczenie zart. 62 § 2 k.w. dopuszcza się osoba, która wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do tożsamości własnej lub innej osoby, swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania. Przy czym w doktrynie prawa wykroczeń prezentowane są poglądy, że w przypadku, w którym funkcjonariusz organu państwowego lub upoważnionej do legitymowania instytucji żąda podania wskazanych w przepisie danych osobowych w sytuacji, gdy nie ma do tego podstawy prawnej obywatel może odmówić podania danych osobowych bez konsekwencji prawnych.”

wszystkie aktualności   

NASZE AKTUALNOŚCI

PRACA DLA APLIKANTA

Zatrudnimy aplikanta radcowskiego lub adwokackiego. Więcej informacji w zakładce Kariera.

Informacja o pracy kancelarii

Szanowni Klienci, informujemy, że w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) kancelaria będzie nieczynna. Zapraszamy do kontaktu już od wtorku 3.04.2018...

Nowe wytyczne Prokuratora Krajowego w zakresie przestępstw gospodarczych i finansowych

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Prokuratury Krajowej wynika, że zgodnie z poleceniem Prokuratora Krajowego proponowane przez prokuratora...