Ładowanie . . .


Usługi

Kancelaria służy doradztwem prawnym zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym.

Przedsiębiorców wspomagamy w toku ich bieżącej działalności, poprzez udzielanie porad, sporządzanie opinii, projektów umów, prowadzenie negocjacji, wsparcie prawne w zakresie wewnętrznej organizacji firmy Klienta.

Osobom fizycznym udzielamy porad, sporządzamy opinie prawne, przygotowujemy lub opiniujemy projekty umów.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach spornych, zarówno na etapie przesądowym, jak i na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego:

 1. etap przedsądowy:
  • prowadzimy negocjacje z kontrahentami/przeciwnikami Klientów w celu doprowadzenia do zawarcia ugody oraz sporządzamy projekt ugody, zapewniający Klientowi najkorzystniejsze rozwiązanie w danej sytuacji,
  • sporządzamy i kierujemy do kontrahentów/przeciwników Klienta wezwania do zapłaty, monitorujemy proces spłaty zobowiązań,
  • sporządzamy dla Klientów opinie prawne, analizujące stan faktyczny i prawny konkretnej sprawy, w celu dokładnego ustalenia szans procesowych Klienta,
 2. etap sądowy - reprezentujemy naszych Klientów w pełnym zakresie w postępowaniach zabezpieczających, przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, także poza Wrocławiem, ponadto w postępowaniu przed Sądem Najwyższym:
  • sporządzamy pozwy, a jeśli Klient nie jest inicjatorem procesu, podejmujemy w jego imieniu obronę, poprzez sporządzenie odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu lub wyroku zaocznego,
  • reprezentujemy Klienta na rozprawach do zakończenia postępowania w danej instancji,
  • sporządzamy i wnosimy środki odwoławcze – zażalenia, apelacje lub formułujemy odpowiedzi na takie środki wniesione przez przeciwnika procesowego Klienta,
  • sporządzamy skargi kasacyjne i reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

 

W sądach nie tylko rozstrzygane są sprawy sporne – dla wielu Klientów bardzo istotne są kontakty z sądami rejestrowymi – także w tym zakresie świadczymy doradztwo lub reprezentujemy Klienta w postępowaniu rejestrowym.

W związku ze świadczeniem kompleksowej obsługi w procesie zakładania podmiotów gospodarczych oraz w procesach fuzji i przejęć, reprezentujemy Klientów we wszelkich postępowaniach z tym związanych, także administracyjnych, m.in. przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Komisją Europejską, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz innymi organami administracji publicznej.

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi w języku angielskim.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia...

Przedłużony termin do składania aplikacji

Praca dla aplikanta radcowskiego lub adwokackiego Zatrudnimy do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Wymagana jest...

Nabór dla aplikatów

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatrudni do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego...