Ładowanie . . .


Sprawy pracownicze

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw pracowniczych. W zakresie prawa pracy udzielamy doraźnych porad prawnych, m.in. związanych z rozwiązaniem stosunku pracy oraz przygotowujemy i opiniujemy dokumenty takie jak:

  • projekty umów o pracę,
  • projekty kontraktów menedżerskich,
  • projekty umów z członkami organów spółek,
  • projekty umów dotyczących zakazu działalności konkurencyjnej,
  • projekty umów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Podejmujemy się reprezentacji interesów pracowników w sporze z pracodawcą, zarówno na etapie przedsądowym - negocjując warunki ugody z pracodawcą, jak i na etapie postępowania przed sądem pracy, m.in. w sprawach:

  • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy oraz przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,
  • o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia,
  • odwołań od niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika (zwolnienia dyscyplinarne),
  • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników (dyskryminacja),
  • odszkodowanie z tytułu stosowania wobec pracownika mobbingu.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów o legitymowaniu przez Policję

Policjant, który przystępuje do wylegitymowania podaje: a)       swój stopień, b)     ...

Apel w sprawie reformy sądownictwa

Szanowne Koleżanki i Koledzy reprezentujący różne środowiska prawnicze w Polsce! Nie możemy godzić się na reformę Sądu Najwyższego, jaką...

Wolność zgromadzeń

Kilka tez o wolności zgromadzania z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12. 1. Zgodnie z art. 57 Konstytucji,...